Pelayanan Buka 24 Jam, Hari Libur Tetap Buka
Beranda » All Produk Dunia Pusaka » Kitab Kesaktian Betal Jemur Adammakna

Kitab Kesaktian Betal Jemur Adammakna

Ditambahkan pada: 20 Juni 2016 / Kategori: ,
Kode : 7461
Berat : 0.5 kg
Stok : Ready Stock
Dilihat : 1315 kali
Review : Belum ada review
Rp 35.000
Cara Order How to Order!
Pesan melalui SMS? Klik SMS

Bagikan informasi tentang Kitab Kesaktian Betal Jemur Adammakna kepada teman atau kerabat Anda.

Deskripsi Kitab Kesaktian Betal Jemur Adammakna

Kitab Kesaktian Betal Jemur Adammakna

KITAB PRIMBON BETAL JEMUR ADAMMAKNA
Bubuka
Nuwun, kitab primbon Betaljemur Adammakna ingkang kawedalaken dening panerbit, citakan kapisan ing wulan September 1939, punika Primbon, titilaranipun luluhur kita ing jaman kina, lah sinten pangarangipun, sampun boten kesumurupan. Nanging kacihna bilih sang pengarang wau sarjana sujana ingkang linangkung, ingkang pantes kita aosi lan kaluhuraken ing salamai-laminipun.
Baboning Kitab Primbon Betaljemur ingkang kula wedalaken punika, titilaranipun suwargi panjenengan Dalem eyang Kangjeng Raden Hadipati Danurejom Papatih Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana ingkang kaping VI, ing Nagari dalem Ngayogyakarta Hadiningrat.
Kangjeng Raden Hadipati Danuredjo, sareng yuswa sampun kepara sepuh, saking keparenging karsa Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana ingkang kaping VII, amarengaken penuwunanipun kereh serta ngonduraken kalenggahanipun.
Saking dhawuh timbalan Dalem Ingkang sinuwun, Pepatih Dalem ingkang sampun lereh wau, kawisuda Pangeran Sentana, sarta paring Dalem nama Pangeran Cakraningrat.
Pramila kawisuda Pangeran, awit sadangunipun angayahi warangka Dalem, kathah lalabetanipun, tuwin setya ing Ratu gustinipun. Kajawi punika Pangeran Cakraningrat wau kaleres wayah Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana ingkang jumeneng kaping IV.
Pangeran Cakraningrat pinaringan yuswa panjang inggih Pangeran Cakraningrat punika ingkang kagungan babonipun Kitab Primbon Betaljemur punika, tuwin Kitab Primbon Adammakna Sastragendhing, Yuswawidada kawruh umur panjang lan sanes-sanesipun.
Murih sampun ngantos kalebet ing babasan : wastra lungset ing sampiran, ingkang ateges : Sinjang anyar boten nate kaangge, lungsedipun namung kasampiraken kemawon. Menggah pikajenganing suraos : sanajan gadhaha kawruh ingkang mumpuni yen kawruhipun wau inggih boten wonten pigunanipun tumrap sarira pribadi lumeberipun dhateng ingkathah.
Kajawi punika babasan wau, ugi kangge pangupamening wanita ingkang edhahing warni, ingkang angegungaken ayunipun, sedyaning manah angsala jodho jajaka ingkang bagus rupinipun, pindha Raden Pandji Hasmarabangun. Dipun lamar utawi dipun pitakekaken jajaka saking pundi-pundi, sarehning dereng angetrepi kaliyan idham-idhamaning manah, sagedipun angsal jodho ingkang saimbang kaliyan ayunipun, pilalah mopo, asengadi bilih taksih remen laniban angemong sarira.
Ananging lah kados pundi kawusananipun, amargi wiwit kita mepak birai awujud parawan utawi jajaka, kosok wangsul balejed kaliyan kawonten kita nalika saweg medal utawi lahir saking guwagarbaning biyung, dumugi diwasaning wiji, ingkang limrahipun, yen jaler kawastanan jajaka, yen wanita winastanan parawan.
Wondene ingkang langkung wigatos, menggahing ajatukrama, punika ingkang nunggil tuju, bilih priya wanita lan punika lalawaning ajatukrama, perlu anurunaken wiji manungsa murih subur babranahan. Boten beda kaliya paman tani panyebaranipun wiji wonten ing pawinihan.
Amila makaten amargi menggeh tumraping jojodohan ingkang kawastanan bagus tuwin ayu, punika amastani ayuning manah kakalihipun pisan.
Yen makaten tetep nama jatukrama, ateges manunggaling raos jaler lan estri punika sami. Babasanipun kadi dene godhog suruh lumah kurepe seje rupane, yen ginigit padha rasane.
Wusana nyumanggakaken.
Kode : 7461

Produk Terkait Kitab Kesaktian Betal Jemur Adammakna

Mungkin Anda tertarik dengan produk terbaru kami.

Temukan Kami
Sidebar Kiri
Kontak
Sidebar Kanan